Södertäljejourernas logga
Mall

Boka oss

FÖRELÄSNINGAR

underrubrik

Vi erbjuder föreläsningar och värdegrundsutveckling till yrkesverksamma, idrottsföreningar, skolor, fritidsgårdar och myndigheter.


Vi erbjuder utbildning och handledning för yrkesverksamma utifrån vårt våldsförebyggande metodmaterial “Kärlek börjar aldrig med bråk”

Syftet med materialet är att öka elevernas kunskap utifrån lektionspass, samt bredda och utmana befintliga normer och inte minst förstärka deras civilkurage. Metodmaterialet är inriktat på kamratkulturens normer och är förankrad i skolans jämställdhetsuppdrag. I Kärlek börjar aldrig med bråk ges deltagarna utrymme att reflektera, analysera, diskutera och argumentera för sina ställningstaganden. Detta görs genom olika former av gruppövningar som varvas med fakta och filmklipp.


För att vi ska förebygga våld måste vi börja med barn och unga och aktivt och återkommande arbeta för att utmana de normer som leder till våld, ohälsa och orättvisa maktstrukturer I materialet görs detta genom att synliggöra attityder och beteenden som är kopplade till våld. Detta för att förstå sambandet till grövre våldshandlingar.


Språket är grundläggande för kommunikation och interaktion. Varje pass utgår därför från tydliga förhållningsätt som förmedlar ett ramverk för öppen dialog och respekt för allas åsikter med noll tolerans mot kränkningar.

Materialet Kärlek börjar aldrig med bråk grundar sig i aktuell forskning ochuppdateras kontinuerligt i realtid för alla användare. Genom den forskning som finns vet vi idag vilka sociala processer som leder fram till våld och vi har därmed goda förutsättningar att bryta dessa våldsuppmanande mönster. Genom att undersöka och bli medvetna om de genusnormer och maktordningar som finns ökar möjligheten att uppmärksamma de kränkningar som förekommer, men framförallt att förebygga och förhindra alla former av våld.


Skolan är en del av samhället och återspeglar dess värderingar, vilket gör skolan till en naturlig plattform för vårt arbete. Styrdokument så som läroplanen, diskrimineringslagen, skollagen och nu även barnkonventionen som är svensk lag, ligger till grund för det våldsförebyggande jämställdhetsarbetet. Arbetet är obligatoriskt inom skolan och skolan måste därmed aktivt arbeta förebyggande. Därför har Juventas ungdomsjour tagit fram detta metodmaterial för att underlätta skolans obligatoriska våldsförebyggande jämställdhetsarbete. Juventas ungdomsjour arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld utifrån övertygelsen om alla människors lika värde.